ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

Xenie Valušáková | 29. 08. 2021


Slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022 se uskuteční ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin. Plánované ukončení v 9.hodin.

Varianta příznivé počasí: před hlavní budovou školy

Po slavnostním zahájení budou ještě zvlášť přivítáni naši nejmenší prvňáčci v prostorách školní jídelny, které rádi uvítáme v doprovodu svých rodičů.

Rodiče prvňáčků žádáme, aby při vstupu do budovy použili respirátor. 

Ostatní rodiče žádáme, aby čekali na své děti před budovou školy. Dle manuálu MŠMT stále trvá maximální omezení pohybu cizích osob v prostorách školy! 

Žáci 2.-9. třídy půjdou po slavnostním zahájení do tříd, kde proběhne společné testování. Žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorách školy, ve třídě běžně ochranný prostředek mít nemusí (výjimka – při testování a v jeho průběhu ano). Noví žáci půjdou do třídy se svými třídními učiteli, kteří si je vyzvednou před školou.

Varianta nepříznivé počasí:

žáci 2.- 9. třídy půjdou rovnou do tříd a prvňáčci společně s rodiči do školní jídelny.

Přezůvky si vezměte s sebou, po skončení si je uložíte v šatně nebo v šatních skříňkách.

Školní jídelna vaří obědy pro žáky od čtvrtku 2.9.2021

Školní družina zahajuje svou činnost ve čtvrtek 2. 9. 202 od 6.45 do 16.00 hodin pro žáky 2. – 5. třídy.

Žáci 1.třídy se sejdou 2.9. v 7.30 a budou se společně testovat ve třídě. Ranní družinu v tento den nemají.

Od pátku 3.9. již probíhá běžný provoz školní družiny pro všechny žáky I.stupně. od 6.45  – 16.00 hodin

 

ORGANIZACE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ po dobu opatření MŠMT

Žáci budou po tuto dobu rozděleni v ranní i odpolední družině podle ročníků do samostatných skupin. 1. a 2. třída bude ve ŠD ostatní ročníky ve třídách.

Dohled nad žáky 3.- 5. tříd ráno i odpoledne budou mít pedagogové, prosíme, aby děti nechodily do školy dříve než v 6.45 s ohledem na jejich pracovní dobu.

Testování 6.9. a 9.9.

I.stupeň sraz před školou v 7.30 (prosíme o dodržení času) – žáci se testují společně ve třídách – POZOR v těchto dnech nefunguje ranní školní družina.

II.stupeň – sraz žáků před školou 7.10 – testování ve třídách před výukou. (Žáci, kteří dojíždějí autobusem se připojí k testování po příchodu).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – v případě, že Vaše dítě spadá do některé z těchto možností, informujte o tom prosím vedení školy, pokud jste toto již neučinili.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

– použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
– nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
– nesmí zpívat
– v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu – škola informuje zákonné zástupce, škola vydá těmto žákům POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU. Následně zákonní zástupci informují dětského lékaře, který určí další postup.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku – škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.
Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

DO BUDOVY ŠKOLY JE OMEZEN VSTUP TŘETÍCH OSOB

Rodiče mohou do školy přicházet pouze v nejnutnějších případech po domluvě s vedením školy nebo s vyučujícími.

Ve společných prostorách musí mít všichni žáci ochranu dýchacích cest - do 15 let roušku od 15 let respirátor. Ve třídách žáci mít ochranu dýchacích cest nemusí.

Výuka ve čtvrtek 2.9. a pátek 3.9.

I. stupeň - 8.10 - 11.45 (třídnické práce)

II. stupeň - 8.10 - 12.40 (třídnické práce)

Od pondělí 6.9. probíhá vyučování dle rozvrhu hodin tříd.