Zápis do 1.třídy školního roku 2021/2022

Xenie Valušáková | 30. 03. 2021

 

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne v souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními distanční formou – tzn. pouze formálně, proto prodlužujeme termín zápisu od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme ke konci školního roku ve škole společné setkání učitelů, přijatých dětí a rodičů.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Žádost k přijetí můžete do ZŠ odeslat jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • osobně do školy v čase od 8 -12hod nebo postačí vhodit do poštovní schránky (boční strana schodů u vchodu do ZŠ)
  • nebo poštou    Žádost doručte, prosím, do 23. 4. 2021. 
  • V případě, že budete požadovat odklad povinné školní docházky a máte již potvrzení lékaře a PPP, doručte stejným způsobem společně s žádostí, v které označíte políčko, že žádáte o odklad.
  • Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a žáci po odkladu. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o přijetí podává i zákonný zástupce dítěte, kterému byl loni udělen odklad školní docházky.

Kapacita školy je dostatečná, můžeme otevřít dvě první třídy.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě – vstup do budovy školy
  • na webových stránkách školy
  • V seznamu nemohou být uvedena jména a příjmení dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která jsou dětem automaticky přiděleny na přihlášce.

Přihláška k zápisu online